Zvyšovanie kvalifikácie a odborných zručností zamestnancov spoločnosti DoMo-GLASS, s.r.o.

Spoločnosť DoMo-GLASS s.r.o. v apríli 2010 ukončila realizáciu projektu s názvom „Zvyšovanie kvalifikácie a odborných zručností zamestnancov spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o.“, ktorý sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Aktivity, ktoré sa na základe zrealizovaného verejného obstarávania zabezpečovali subdodávateľsky a prebiehali priebežne počas doby trvania projektu, zahŕňali 26 druhov školení (anglický jazyk, finančný a personálny manažment, teambuilding, obchodné zručnosti, IKT školenia a pod). Vzdelávacích aktivít sa zúčastnilo celkovo 30 zamestnancov spoločnosti, ktorí si týmto spôsobom zvýšili úroveň jazykových, obchodných, manažérskych a IKT zručností. V rámci projektu sa zároveň vytvoril aj systém ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Zlepšovanie zručností a vytvorenie systému vzdelávania prispeje k udržaniu pracovných miest v rámci spoločnosti a následnej prevencii pred zvyšovaním nezamestnanosti v rámci regiónu. Na realizáciu projektu bol spoločnosti schválený príspevok vo výške 99 112,07 EUR. Aktivity projektu prebiehali od marca 2009 do apríla 2010 v rámci Banskobystrického kraja. V rámci projektu sa nevytvorili partnerstvá.


  

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk